Wiadomo¶ci
Warsztaty "Podróż dookoła ¶wiata - Izrael" dla dzieci PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
27.02.2015.

Byli¶my w czwartek w Izraelu! Wsiedli¶my do samolotu i już!

Sprawcami całego zamieszania s± "Balaganowcy": Klaudia Akonom z III b (główny sprawca zamieszania - równocze¶nie harcerka i koordynatorka imprezy, pomysłodawczyni warsztatów), Zuzanna Weber z II b (głos prowadz±cy ¶piew, wła¶cicielka bębenka i znakomity piekarz-eksperymentator), Żaneta Poznańska z IIc (animatorka zabaw ruchowych i znakomita lektorka, wła¶cicielka bajek Singera - nagrody po Gali Szkoła Dialogu) i Kamil Jabłoński z II b (gitara prowadz±ca, oaza spokoju, niezast±piony kompan-akompaniament) - z Anit± Rucioch-Gołek (opiekunk±, która nie musi nic robić, maj±c tak± ekipę - robi ewentualnie zdjęcia).

Warsztaty zapoznaj±ce dzieci z kultur± żydowsk± zorganizowali¶my w ramach "Zimowiska" - zajęć organizowanych przez członków 3 Gromady Zuchowej „Le¶ne Duchy” oraz 1 Drużyny Harcerskiej „Tropiciele Żywiołów” (serdecznie dziękujemy za go¶cinę druhnie Kasi i druhnie Mai). Odbyły się one w zb±szyńskiej szkole podstawowej. W czasie warsztatów dzieci poszukiwały podstawowych informacji o współczesnym państwie Izrael i przez zabawę dowiadywały się o najważniejszych elementach kultury żydowskiej. Mogły też skosztować przepysznych ciasteczek kichach. Wysłuchały też bajki Isaaca Bashevisa Singera "Opowie¶ć o trzech życzeniach" i zainspirowane opowie¶ci± rysowały własne marzenia, które mogłyby wypowiedzieć w ci±gu tej jednej minuty, kiedy, jak podaje tradycja żydowska, otwiera się niebo w noc Hoszana Raba, czyli w ostatni dzień ¦więta Szałasów, i spełniaj± się ludzkie życzenia. I oczywi¶cie za¶piewali¶my po hebrajsku!

(arg) 

Zmieniony ( 27.02.2015. )
 
Wizyta studentów z Berlina w Garczyńskim PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
25.02.2015.

W pi±tek 13 lutego uczniowie z projektu „Zb±szyński Balagan” go¶cili studentów Wolnego Uniwersytetu w Berlinie z wydziału studiów nad Europ± Wschodni± (Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut). Grupa dwudziestu jeden studentów wraz w dwoma opiekunami - wykładowcami  - odwiedziła Zespół Szkół nr 1, ponieważ zainteresowani byli działalno¶ci± młodzieży pracuj±cej w ogólnopolskim programie „Szkoła Dialogu”. Opiek± niemieckiej grupy była Prof. Dr. Gertruda Pickhan, której badania naukowe koncentruj± się na historii Europy Wschodniej i która jest m.in. współautork± ksi±żki „Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”. Inicjatorem tego spotkania był pan Wojciech Olejniczak, prezes fundacji Tres, artysta i regionalista, który już niejednokrotnie wspierał projekt „Balagan”. Opiekunk± licealistów jest Anita Rucioch-Gołek.

Niemieccy studenci chcieli spotkać młodych Polaków, którzy, podobnie jak oni, zajmuj± się odkrywaniem i upamiętnianiem historii żydowskiej. Szczególnie interesowały ich wydarzenia zwi±zane z „Polenaktion”, czyli przymusowymi deportacjami  Żydów polskiego pochodzenia z III Rzeszy pod koniec paĽdziernika 1938 roku. Jak okazało się w czasie rozmów w szkole, grupa bierze udział w podobnym projekcie. W ramach seminarium „Deportacja polskich Żydówek i Żydów w 1938 roku z Berlina – ¶ladami historii” każdy z berlińskich studentów badał historię jednej żydowskiej rodziny, która deportowana była do Polski.  W czasie wycieczki do Zb±szynia studenci zajmowali się zagadnieniami zwi±zanymi z pytaniem, jak dzi¶ w Zb±szyniu zachowana jest pamięć o deportowanych i co znaczy ona dla młodego pokolenia.

Magdalena Stefan, jedna z liderek polskiego projektu, przedstawiła go¶ciom specjalnie przygotowan± prezentację w języku niemieckim o działalno¶ci „Zb±szyńskiego Balaganu”. Opowiedziała o tym, jakimi sposobami liceali¶ci szukali informacji o Żydach w Zb±szyniu i jakimi formami utrwalaj± pamięć o nich. Go¶cie zaproszeni byli także do spaceru po szkole, podczas którego dowiedzieli się o współpracy polsko-izraelskiej w zb±szyńskim liceum. Zobaczyli też projektowe graffiti na podwórzu szkolnym. Następnie Polacy zaprosili go¶ci do krótkiego spaceru po mie¶cie, w trakcie którego niemieckojęzyczn± przewodniczk± była pani Marta Misiewicz. Studenci zobaczyli miejsca, w których kiedy¶ mieszkali zb±szyńscy Żydzi i usłyszeli ich historie przypomniane przez licealistów. Zobaczyli także budynek, w którym kiedy¶ była synagoga. Usłyszeli historie o wielokulturowym mie¶cie, któr± opowiadaj± zwiedzaj±cym uczniowie podczas wycieczek „Zb±szyńskiego Balaganu”. Jest to opowie¶ć o mie¶cie, w którym obok siebie stoj±: katolicki ko¶ciół, ewangelicka szkoła i żydowska bożnica. Następnie wszyscy udali się do Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła.

Tam odbyła się niezwykła rozmowa ze ¶wiadkami deportacji Żydów do Zb±szynia, z pani± Janin± Wandzioch i z panem Henrykiem Białeckim, którzy w 1938 roku także mieszkali w Zb±szyniu. ¦wiadkowie tamtych zdarzeń opowiedzieli o żydowskich rodzinach, które mieszkały w ich domach: o wzajemnych relacjach, często opartych na szacunku i sympatii dla odmiennej kultury, codziennym wspólnym życiu, atmosferze tamtych dni, a także o terrorze i okrucieństwie II wojny ¶wiatowej.

Krótki materiał ze spotkania tutaj:

https://www.facebook.com/video.php?v=662789317162937&set=vb.514357898672747&type=2&theater

Niemieccy studenci i ich wykładowcy kilkakrotnie podkre¶lali, jak wiele znaczy dla nich spotkanie z polsk± młodzież±, dla której także historia przedwojennych Żydów nie jest obojętna. Dziękowali licealistom za zaangażowanie w problem, serdeczne przyjęcie i entuzjazm. Podobnie dla zb±szyńskich uczniów bior±cych udział w „Szkole Dialogu” była to kolejna niezwykła lekcja historii i wychowania obywatelskiego.

(arg) 

 
Daniel pojedzie do Brukseli! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
08.02.2015.
Uczniowie z Liceum Garczyńskiego podtrzymuj± znakomite, wieloletnie tradycje szkoły, która „recytatorami stoi”.

 

4 lutego br. w IX Liceum Ogólnokształc±cym im. Karola Libelta w Poznaniu odbył się VI Wielkopolski Konkurs Recytatorski „Poznańskie Dziewi±tki” po¶więcony poezji wojny i okupacji. W¶ród sze¶ćdziesięciu trojga uczniów z całego województwa o laur zwycięstwa walczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Zb±szyniu: Karolina Kędzierzyńska, Aleksandra Piskorska i Daniel Waga. Jury w składzie: Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Teresa Stanisławska i Dariusz Jagodziński Grand Prix konkursu przyznało Danielowi, uczniowi klasy IIb Liceum Garczyńskiego.

Rado¶ć z tego wspaniałego sukcesu jest tym większa, że wi±że się z nim wyj±tkowa nagroda - wyjazd do Brukseli poł±czony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Posła do PE Andrzeja Grzyba. To doprawdy niezwykłe wyróżnienie dla naszego ucznia, a także zapowiedĽ niezapomnianej przygody!

Warto wspomnieć, że nawet w ¶wietle dotychczasowych sukcesów licealistów z Garczyńskiego (m.in. w Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich, w kolejnych edycjach Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego Twórczo¶ci Adama Mickiewicza i Polskich Romantyków) ten rok szkolny jest dla nich wyj±tkowy. W listopadzie 2014 roku Aleksandra Piskorska wywalczyła wyróżnienie w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Pie¶ni Patriotycznej, a Żaneta Poznańska i Daniel Waga zdobyli wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Legendarni i tragiczni”.

Gratulujemy Wam i liczymy na dalsze sukcesy!

Zmieniony ( 08.02.2015. )
 
Tydzień Kolorów PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
07.02.2015.
Tydzień kolorów już za nami! Dziękujemy Wam za ¶wietn± zabawę i skrawek wiosny w te mroĽne, zimowe dni. Od poniedziałku dzielnie walczyli¶cie ze swoj± garderob± tak, by znaleĽć barwne i szalone ubrania. Niektórzy z Was popisali się niezwykł± fantazj± i cały swój strój podporz±dkowali danej barwie. Podziwiamy Wasze zaangażowanie i kreatywno¶ć. Różowe włosy? Dlaczego nie? Pomysłowo¶ć to przecież dewiza Garczyńskiego!
Zmieniony ( 08.02.2015. )
Czytaj cało¶ć…
 
IV Konkurs Fotograficzny KOBIECO¦Ć PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
28.01.2015.

Zaczęła się IV edycja Konkursu Fotograficznego „Kobieco¶ć”. Poprzednie edycje pokazały bardzo interesuj±ce pomysły artystyczne młodych fotografików. W tym roku zb±szyński konkurs  adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Zb±szyń – pocz±wszy od uczniów szkoły podstawowej. Mog± w nim wzi±ć udział także wszyscy uczniowie, którzy uczęszczaj± do szkół w naszej gminie. Organizatorem konkursu jest Liceum Garczyńskiego i Zb±szyńskie Centrum Kultury.

W tym roku temat konkursu brzmi: „Kobieta i …”.

Prace (do trzech zdjęć) w formie elektronicznej należy przesłać do 2 marca.

Regulamin i Karta zgłoszenia na stronie:  www.lozbaszyn.oswiata.org.pl

(plakat: Paulina Le¶nik, IIIa)

(arg)

Bez grafiki
 
 
Bez grafiki
regulamin
 
 

 

Zmieniony ( 29.01.2015. )
 
Nasza niezwykła wizyta w Muzeum "POLIN" PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
22.01.2015.

Tuż po zakończeniu Gali “Szkoły Dialogu” udali¶my się do nowo otwartego Muzeum Historii Żydów Polskich “POLIN” w Warszawie. Odwiedziny tego miejsca było dla nas pewnego rodzaju nagrod±, ponieważ mieli¶my okazję poznać lepiej kulturę, życie codzienne oraz stosunki Żydów z Polakami. W tym nowoczesnym muzeum poznaje się historię “multisensorycznie” -  poprzez między innymi inscenizacje multimedialne, makiety, rekwizyty, nagrania! Muzeum przybliżyło nam także tragiczn± historię Holocaustu. Poznali¶my wstrz±saj±c± historię getta warszawskiego. Podczas wędrówki po muzeum korzystali¶my z różnych Ľródeł wiedzy w postaci obrazów, notatek, zapisków, które maj± bardzo ważn± warto¶ć dla społeczeństwa żydowskiego jak i dla naszej wiedzy - dla wiedzy i pamięci wszystkich Polaków. Na ¶cianach ekspozycji widzieli¶my mnóstwo cytatów - ważnych i m±drych słów znanych postaci. Mogli¶my również dotkn±ć różnego rodzaju architektury z tamtych czasów czy poznać także zwyczaje i tradycje Żydów. Podczas przechadzania się między makietami budowli i obrazami, mogli¶my usłyszeć różnego rodzaju nagrania zwi±zane z dawniejszym życiem codziennym: odgłosy ulicy - nawoływania kupców, wesołe okrzyki dzieci. Niektóre dotyczyły także wielu ważnych wydarzeń historycznych, tj. rozbiory Polski. Moj± szczególn± uwagę przyci±gnęły różnego rodzaju zdjęcia i czasopisma żydowskie na ekspozycji “Ulica żydowska”  - "jidisze gas". Miejsce to bardzo nam się podobało, ponieważ przybliżyło nam mnóstwo zagadnień z historii polsko-żydowskiej, o których wcze¶niej nie słyszeli¶my. Ale mogli¶my również sprawdzić, ile wiemy już na temat kultury i historii żydowskiej, a wiemy już bardzo wiele!

Muzeum to powstało dzięki między innymi Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i otrzymało ono poparcie w Polsce, jak również w innych krajach. Prace projektowe muzeum zaczęto w 1995 roku, a wybudowano je w paĽdzierniku ubiegłego roku.

Na ogół Muzeum POLIN jest więc miejscem spotkań ludzi, którzy pragn± lepiej poznać przeszło¶ć oraz współczesn± kulturę żydowsk±. Jest to także w pewnym sensie miejsce tolerancji, otwarto¶ci i prawdy. Miejsce to jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych życiem Żydów polskich oraz znacz±cym znakiem dokonuj±cych się przełomów między wzajemnym stosunkom Polaków i Żydów. Żydzi przyjeżdżaj±cy co roku do Polski znajd± w Muzeum POLIN wszystkie najpotrzebniejsze i najważniejsze informacje na temat kulturowo¶ci Żydów polskich. Pomoże im to w dokładniejszym poznaniem historii oraz pogłębieniem wiedzy na temat miejsc i rodzinnych historii.


Moim zdaniem wyjazd do Warszawy i zobaczenie takiego Muzeum, jakim jest POLIN, było niesamowitym przeżyciem. Chciałabym w przyszło¶ci być w tym niezwykłym miejscu ponownie.

 

 (tekst: Dominika Belczyk, IIb)

Zmieniony ( 23.01.2015. )
 
Zb±szyński Balagan nagrodzony na Gali w Warszawie PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
13.01.2015.

W pi±tek 9 stycznia 2015 r. nasza grupa projektowa „Zb±szyński Balagan” pod opiek± nauczycielki Anity Rucioch-Gołek wyjechała na uroczyst± Galę zakończenia programu „Szkoł± Dialogu” w Teatrze Wielkim w Warszawie.  

Projekt prowadzony jest przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. Celem Gali było uroczyste zwieńczenie dotychczasowych wysiłków ponad 1200 uczniów z całej Polski. Program „Szkoła Dialogu” prowadzony jest głównie w małych miejscowo¶ciach, które przed wojn± były w dużym stopniu zamieszkane przez społeczno¶ć żydowsk±. Realizowany jest od 2008 r. Dot±d wzięło w nim udział ponad 200 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z około 130 miejscowo¶ci całego kraju. Honorowym patronem Gali „Szkoły Dialogu” był Prezydent RP Bronisław Komorowski, za¶ patronk± honorow± programu „Szkoła Dialogu” jest Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych w szkole, przy wsparciu trenerów Forum, przygotowali¶my m.in. dwukrotnie wycieczkę po miejscach zwi±zanych z żydowsk± histori±. Przeprowadzili¶my wywiady ze starszymi mieszkańcami i regionalistami, poszukiwali¶my informacji w bibliotekach, w naszym muzeum i w archiwach cyfrowych po to, by odtworzyć obraz życia żydowskiego w przedwojennym Zb±szyniu. Pomagali nam m.in. Zb±szyńskie Centrum Kultury, Gmina Zb±szyń i Fundacja TRES.

O programie, w którym wzięli¶my udział, może posłuchać w Radiowej „Trójce”: http://www.polskieradio.pl/9/2413/Artykul/1350539,Gdzie-sa-slady-po-polskich-Zydach-Wystarczy-polozyc-palec-na-mapie

Nasza grupa wyruszyła do stolicy ze Zb±szynia bardzo wcze¶nie rano. Po dotarciu na miejsce był czas na krótkie zwiedzenie Teatru - Opery Narodowej. Nie ukrywamy, że miejsce to zrobiło na nas ogromne wrażenie. Po zajęciu miejsc na widowni z niecierpliwo¶ci± czekali¶my na rozpoczęcie się Gali. Punktualnie o 12.00 na scenę wyszedł Robert Koszucki, aktor i konferansjer, i serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał Waldemar D±browski - Dyrektor Teatru Wielkiego. Szczerze pogratulował on uczniom i opiekunom wspaniałych pomysłów oraz wielkiego zaangażowania w projekt. Wysłuchali¶my także przemowy Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza, który zwrócił szczególn± uwagę na to, jak ważne jest odtwarzanie historii w dzisiejszych czasach, ponieważ tworzy "zrozumienie dla innych kultur, religii, buduje tolerancję".

 Galę zaszczycili swoj± obecno¶ci± m.in. Profesor Małgorzata Fuszary, Pełnomocnik Rz±du ds. Równego Traktowania, czy też Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP a zarazem przewodnicz±cy Rady Fundacji Forum Dialogu, z którego r±k otrzymali¶my gratulacje.

 

 

Zmieniony ( 19.01.2015. )
Czytaj cało¶ć…
 
Zapraszamy na Finał WO¦P!!! Już w najbliższ± niedzielę! PDF Drukuj Email
Wpisał: Nauczyciel   
07.01.2015.

 

Zmieniony ( 07.01.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 38 z 570